FORMULARZA OGÓLNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DO DANYCH OSOBOWEGO

FORMULARZA OGÓLNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DO DANYCH OSOBOWEGO PRZETWARZANYCH PRZEZ:

Centrum Usług Medycznych DYGA-MED. Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Westerplatte 18/4 kod pocztowy: 31-033 – dalej zwana „PL”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL,
2) inspektorem ochrony danych w PL jest Pan Grzegorz Kulas dane kontaktowe: tel.: 696 033 996, adres e-mail: grzegorz@dygamed.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach innych ustaw szczególnych, oraz innych organów miedzy innymi
a. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) KODEKS PRACY 2018
b. Ustawa o rachunkowości – polska ustawa z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) (z późniejszymi zmianami)
c. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r) (z późniejszymi zmianami)
d. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarne (z późniejszymi zmianami)
e. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

5) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
6) w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, dotyczy to osób biorących udział w programach związanych z badaniami klinicznymi, w innym przypadku dane nie będą przekazywane do podmiotów zagranicznych
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.